banner

Kompaniýanyň tertibi

Nanning“Aierbaita Technology Co., Ltd.” elektroniki çilim öndürýän kärhanalaryň dizaýny, ösüşi, önümçiligi, satuwydyr.Kompaniýamyz, elektroniki çilimiň global önümçilik bazasynda - Şençzhenen we Nnanning şäherinde ýerleşýär, şereketimiz (şahamçasy) 2010-njy ýylda elektron çilim pudagyna gireli bäri, kompaniýamyz müşderilere howpsuz, sagdyn we ýokary hilli elektron çilim önümlerini hödürledi dünýädäki 150-den gowrak ýurt ýa-da sebit.

Nanning“Aierbaita Technology Co., Ltd.” nebit öndürijileri we nebit guýýan maşyn öndürijileri ýaly üpjünçilik zynjyry hyzmatdaşlary bilen berk strategiki hyzmatdaşlyga eýe.Nebiti modulirlemekden başlap, elektron çilimiň dizaýnyna, işlenip düzülmegine, öndürilmegine, gaplanyşyna, şeýle hem müşderilere dürli görnüşli ýag guýýan maşyn bilen üpjün etmegine çenli müşderilere ähli (bir nokatly) üpjünçilik zynjyry çözgütleri bilen üpjün edip bileris.

about
about

Biz näme edýäris

Esasan elektron önümlerini ösdürmek, dizaýn etmek we satmak bilen meşgullanýar;Elektron bölekleriň we elektron önümleriniň lomaý we satuwy;Ofis enjamlaryny, ses enjamlaryny we durmuş enjamlaryny lomaý we satmak;Içerki söwda (aýratyn, aýratyn we gözegçilik edilýän harytlardan başga);Esasy oba hojalyk önümleriniň lomaý we satuwy;Egin-eşik, dokma, trikotawear we gündelik zerur zatlary lomaý we satmak;Egin-eşik, dokma, trikotawear we gündelik zerur zatlary lomaý we satmak;Medeni harytlary we sport önümlerini lomaý we satmak;Gurluşyk materiallaryny lomaý we satmak;Mehaniki enjamlary, enjam önümlerini we elektronik önümleri lomaý we satmak;Şaý-sepleri we senetleri lomaý satmak we satmak (pil süňkünden we önümlerinden başga).Import we eksport işi.Iýmit, derman, kosmetika, gözellik enjamlary (lukmançylyk enjamlaryndan başga), zähmeti goramak önümleri, çagalar oýnawaçlary, gündelik zerur zatlar, rezin önümleri lomaý we satuw

Kompaniýanyň güýji

Nanning“Aierbaita Technology Co., Ltd.”, GMP ülňülerine laýyklykda gurlan 3000 SQM-den gowrak önümçilik ussahanasy, ýokary hilli gözegçilik synag gurallary, 500 adama çenli önümçilik işgärleri bar.Dizaýn we ösüş hünärmenleri barada halkara gözýetimimiz bar, ajaýyp önümçilik we önümçilik toparymyz bar, çalt we oýlanyşykly üpjünçilik we marketing hyzmatlary bar, müşderilere ODM, OEM önümçilik rejimi bilen üpjün etmek, müşderileriň önümleriň, garaşsyz markalaryň innowasiýa ösüşi bilen tanyşmak üçin , ýöriteleşdirilen önümçilik zerurlyklary.Kompaniýa tarapyndan döredilen AIERBAITA markasy halkara we içerki bazarlara çykaryldy.

Nanning Aierbaita Technology Co., Ltd. dünýädäki sarp edijiler üçin howpsuz, sagdyn we moda önümleri öndürmäge borçlanýar.Önümlerimiz üçünji tarap synag guramalarynyň üsti bilen CE / FCC / RoHS / FDA taslamalary tarapyndan synagdan geçirildi ýa-da EUB we ABŞ bazary kadalaşdyryjy standartlaryna ýetdi.Nebit bilen aragatnaşykda bolan önümiň ähli bölekleri azyk derejesinden ýasalýar.Önümlerimiz Amerikanyň lukmançylyk edaralaryna eksport edilýär we Demirgazyk Amerika, Europeanewropa Bileleşigi, Japanaponiýa we Günorta Koreýa ýaly köpçülikleýin sarp ediş bazarlarynda bazaryň ykrar edilmeginiň iň ýokary standartlaryna ýetýär.

+ m²
GMP STANDART IŞI
+
GÖRNÜŞ ÖNÜMLERI
+
Hünärment prosesi dolandyryş
+
ENJINERING R&D topary

Näme üçin bizi saýlamaly?

ULY TASTE

“Aierbaita” bir gezek ulanylýan wape önümleriniň tagamlary umumy görnüşinden tapawutlanýar.lt arassa we iň oňat maddalardan ýasalan

IEST GOWY SYITYASAT

Hil Aierbaita üçin iň möhüm elementdir. Önümlerimiziň kämillik hasaplanýança synaglaryna üns berýäris.

Iň täze dizaýn

“Aierbaita” gözleg we dizaýn taýdan ökde, bizde birnäçe uly gözleg we ösüş topary bar, olar gurluş dizaýnynda we daşarky önüm gaplamasynda ünsli işleýärler.

GOWY HYZMAT

Önümlerimizi we hyzmatlarymyzy gowulandyrmak üçin müşderilerden gelen ähli pikirleri göz öňünde tutýarys. Biz dostlukly topar, gyzyklanmalaryňyza seredip, problemalaryňyzy çözmek üçin geldik.